Αρχή

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History
Unknown macro: {snipedit}
H Μετάφραση στα Ελληνικά είναι σε εξέλιξη (Translation in Progress)

  • Η δημιουργία της τεκμηρίωσης του LAMS στα Ελληνικά είναι σε εξέλιξη. 
  • Μερικές σελίδες είναι πλήρεις, ενώ για τις υπόλοιπες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες στην Αγγλική γλώσσα. * 
  • *The Greek translation is underway.* Some pages may be complete, but the others will redirect you to the English site. 

[Ευχαριστίες/Acknowledgment]

Ελληνικά

LAMS: Τεκμηρίωση (Εγχειρίδια Χρήσης)
Aναζήτηση στην Τεκμηρίωση του LAMS στα Ελληνικά

Searching LAMS Documents (Greek)

LAMS για Αρχαρίους
Σχετικά με το LAMS
Για εκπαιδευόμενους, φοιτητές και μαθητές που είναι Νέοι στο LAMS...
Για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που είναι Νέοι στο LAMS...
Εκμάθηση του LAMS
  Εκπαιδευτικά Κινούμενα Σχέδια (Animated Tutorials)
Εάν είστε "νέοι" στο LAMS, αυτά τα εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια σας καθοδηγούν για όλες τις θεμελιώδης και τις βασικές λειτουργίες του.
 

Διαφορετικά, κάντε κλικ στα ακόλουθα  εικονίδια ή στο κείμενο (Όνομα Εργαλείου στα Αγγλικά)  κάτω από αυτά για να μεταβείτε στα κείμενα τεκμηρίωσης των Βασικών Δραστηριοτήτων του LAMS.
Click the Icon or Text to jump to the appropriate section.

Unable to render embedded object: File (lachat11el.png) not found.Chat Activity Unable to render embedded object: File (lafrum11el.png) not found. Forum Activity
Unable to render embedded object: File (lamc11el.png) not found. Multiple Choice Activity Unable to render embedded object: File (lanb11el.png) not found. Noticeboard Activity
Unable to render embedded object: File (lantbk11el.png) not found. Notebook Activity Unable to render embedded object: File (laqa11el.png) not found. Question and Answer Activity
Unable to render embedded object: File (lasrsc11el.png) not found. Share Resources Activity Unable to render embedded object: File (lasbmt11el.png) not found. Submit Files Activity
Unable to render embedded object: File (lasurv11el.png) not found. Survey Activity Unable to render embedded object: File (lavote11el.png) not found.
Voting Activity
Unable to render embedded object: File (lascrb11el.PNG) not found. Scribe Activity Unable to render embedded object: File (latask10el.png) not found. Tasklist Activity
Unable to render embedded object: File (ladaco10el.PNG) not found. Data Collection Unable to render embedded object: File (sprdIconel.png) not found. Spreadsheet
Unable to render embedded object: File (gmapIcon.PNG) not found. Google Maps Unable to render embedded object: File (DimdimIcon.png) not found. DimDim Conference
Unable to render embedded object: File (PixlrIcon.png) not found. Pixlr Image Editing Unable to render embedded object: File (ImagIcon.png) not found. Image Gallery
Unable to render embedded object: File (VideoRecIcon.png) not found. Video Recorder Unable to render embedded object: File (wikiIcon.png) not found. Wiki

|| [!laasse10^laasseel.png|align=centre!|laasse10] [Assessment|laasse10] || [!lachat11^lachatel.png|align=centre!|lachat11] [Chat|lachat11] ||
|| [!ladaco10^dacoel.PNG|align=centre!|ladaco10] [Data Collection|ladaco10] || [!laddim10^ddimel.png|align=centre!|laddim10] [DimDim Conference|laddim10] ||
|| [!lafrum11^lafrumel.png|align=centre!|lafrum11] [Forum|lafrum11] || [!lagmap10^lagmapel.PNG|align=centre!|lagmap10] [Google Maps|lagmap10] ||
|| [!laimag10^laimagel.png|align=centre!|laimag10] [Image Gallery|laimag10] || [!lamind10^lamindel.png|align=centre!|lamind10] [Mindmap|lamind10] ||
|| [!lamc11^lamcel.png|align=centre!|lamc11] [Multiple Choice|lamc11] || [!lantbk11^ntbkel.png|align=centre!|lantbk11] [Notebook|lantbk11] ||
|| [!lanb11^lanbel.png|align=centre!|lanb11] [Noticeboard|lanb11] || [!lapixl10^lapixlel.png|align=centre!|lapixl10] [Pixlr Image Editor|lapixl10] ||
|| [!laqa11^laqael.png|align=centre!|laqa11] [Question and Answer|laqa11] || [!lascrb11^lascrbel.png|align=centre!|lascrb11] [Scribe|lascrb11] ||
|| [!larsrc11^larsrcel.png|align=centre!|larsrc11] [Share Resources|larsrc11] || [!lasprd10^lasprdel.png|align=centre!|lasprd10] [Spreadsheet|lasprd10] ||
|| [!lasbmt11^lasbmtIcon.png|align=centre!|lasbmt11] [Submit Files|lasbmt11] || [!lasurv11^lasurvel.png|align=centre!|lasurv11] [Survey|lasurv11] ||
|| [!latask10^lataskel.png|align=centre!|latask10] [Task List|latask10] || [!lavidr10^lavidrel.png|align=centre!|lavidr10] [Video Recorder|lavidr10] ||
|| [!lavote11^lavoteIcon.png|align=centre!|lavote11] [Voting|lavote11] || [!lawiki10^lawikiel.png|align=centre!|lawiki10] [Wiki|lawiki10] ||


Unable to render embedded object: File (DimdimIcon.png) not found. DimDim Conference ||

Unable to render embedded object: File (lamindel.png) not found. [*Mindmap*] ||

Unable to render embedded object: File (PixlrIcon.png) not found. Pixlr Image Editing ||

Unable to render embedded object: File (lasprdIconel.png) not found. Spreadsheet ||
Unable to render embedded object: File (lasbmt11el.png) not found. Submit Files

Unable to render embedded object: File (lavote11el.png) not found.

Voting ||


Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία Διαχείρισης Ακολουθίας

Επίσης υπάρχουν οδηγίες, για τη χρήση Ομαδικών Δραστηριοτήτων "Split-Screen" (συνδυασμός δύο δραστηριοτήτων στην ίδια οθόνη του LAMS που χωρίζεται σε δύο μέρη:

Άδεια LAMS
Αναζητάτε την Τεχνική Τεκμηρίωση;...

Documentation in Other Languages

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.