Ρόλοι Χρηστών στο LAMS (Lams Roles)


Added by Spyros Papadakis, last edited by Giorgos Paschalis on Nov 14, 2008  (view change)

Labels:

Enter labels to add to this page:
Wait Image 
Looking for a label? Just start typing.
Unknown macro: {snipedit}

(Ρόλοι στο LAMS) LAMS Roles
Γενικοί Ρόλοι (Global Roles)

 • Διαχειριστής Συστήματος (System Administrator)
 • Διαχειριστής Μαθημάτων (Course Administrator)
 • Διαχειριστής Συγγραφέων (Author Administrator)

Διαχειριστής Συστήματος (System Administrator)

Ο Διαχειριστής του Συστήματος (Sysadmin) είναι ο διαχειριστής που 'έχει  "ελέω θεού" τα πλήρη δικαιώματα ως χρήστης του LAMS. Συγκεκριμένα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα.

 • Έχει πρόσβαση στην υπομονάδα διαχειριστή συστήματος (System Admin module) για να εγκαταστήσει, τροποποιήσει, αρχειοθετήσει, κρύψει μαθήματα/τάξεις/χρήστες.
 • Προσθέτει/Τροποποιεί ιδιότητες εργαλείων και Ρυθμίσεις.
 • Έχει όλων των ειδών προσβάσης (ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή/τροποιποίηση) σε όλα τα περιεχόμενα των φακέλων.
 • Μπορέί να μπει σαν οποισδήποτε χρήστης στο Σύστημα.
 • Έχει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα των φακέλων, συμπεριλαμβανομένων και αυτά των ιδιωτικών φακέλων των χρηστών (users's private folders). 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε μπορούν να κάνουν όλοι οι χρήστες και επιπλέον ο Διαχειριστής Μαθήματος και ο Διαχειριστής Συγγραφέων. Ο Διαχειριστής Συστήματος είναι "ο Θεός"!

Διαχειριστής Μαθημάτων (Course Administrator)

Ο Γενικός Διαχειριστής Μαθημάτων (Global Course Administrator):

 •  Έχει πρόσβαση για να εγκαταστήσει, τροποποιήσει, αρχειοθετήσει, κρύψει μαθήματα/τάξεις/χρήστες.

Διαχειριστής Συγγραφέων (Author Administrator)

Ο Γενικός Διαχειριστής Συγγραφέων (Global Αuthor Admin):

 •  Έχει δικαίωμα για πλήρη προσβάση (ανάγνωση, εγγραφή, διαγραφή κ.τ.λ.) σε όλα τα περιεχόμενα των φακέλων των συγγραφέων.

Συνεπώς από το περιβάλλον διεπαφής του Συγγραφέα (Author interface) μπορεί να δει/διαχειριστεί όλα τα περιεχόμενα των φακέλων.

Ρόλοι βασιζόμενοι στο Μάθημα (Course based roles)

 • Διαχειριστής Μαθήματος (Course Manager)
 • Βοηθός Διαχειριστής Μαθήματος (Course Administrator)
 • Συγγραφέας (Author)
 • Επόπτης (Monitor)
 • Εκπαιδευόμενος (Learner)

Πίνακας με Ρόλους και δικαιώματα σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος

Ρόλος (Role) Δομή Μαθήματος (Course Structure) Περιεχόμενο (Content)
Διαχειριστής Μαθήματος (Course Manager)
 • Μπορεί να προσθέσει/διαγράψει/τροποποιήσει τάξεις μέσα στο μάθημα
 • Μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές περιπτώσεις των ακολουθιών που τρέχουν που είναι μέσα στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος
 • Μπορεί να σταματήσει/ξεκινήσει ακολουθίες να τρέχουν
 • Μπορεί να εποπτεύσει (monitor) την πρόοδο των εκαπιδευομένων
 • Έχει δικαιώματα να γράψει/δημιουργήσει/διαγράψει στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος και
 • σε κάθε υποφάκελο σε αυτό
Βοηθός Διαχειριστή Μαθήματος (Course Admin)
 • Μπορεί να προσθέσει/διαγράψει/τροποποιήσει τάξεις μέσα στο μάθημα
Κανένα δικαίωμα
Συγγραφέας (Author) Κανένα δικαίωμα
 • Δημιουργήσει περιεχόμενα για ένα μάθημα στο περιβάλλον Συγγραφέα του LAMS και να αποθηκεύεσει ακολουθίες στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος
 • Έχει δικαιώματα εγγραφής/δημιουργίας/ανάγνωσης στο φάκελο περιεχομένων
 • Μπορεί να διαγράψει ακολουθίες που δημιουργησε ο ίδιος, αλλά όχι των άλλων
Επόπτης (Monitor)/ Καθηγητής Σύμβουλος (Tutor)
 • Μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές περιπτώσεις (instances) της ακολουθίας που τρέχει  μέσα στο φάκελο του μαθήματος (ή της τάξης) και να κατανείμει εκπαιδευόμενους που ανήκουν σε αυτό το τμήμα
 • Μπορεί να σταματήσει/ξεκινήσει περιπτώσεις ακολουθιών
 • Μπορεί να ελέγξει την πρόοδο των εκπαιδευόμενων
 • Μόνο δικαίωμα ανάγνωσης στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος (Monitor)
Εκπαιδευόμενος ή Μανθάνων (Learner)
 • Να του ανατεθεί να λάβει μέρος (εκπονήσει)  ακολουθίες δρατηριοτήτων
 • Να εξάγει την πρόοδο του (εξαγωγή φακέλου εργασιών) σε κάθε ακολουθία που συμμετέχει ("τρέχει")
Κανένα δικαίωμα

Διαχειριστής Μαθήματος (Course Manager) 

Ο ρόλος του Διαχειριστή του Μαθήματος  (Course Manager role)  έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Μπορεί να προσθέσει/διαγράψει/τροποποιήσει τάξεις μέσα στο μάθημα
 • Μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές περιπτώσεις των ακολουθιών που τρέχουν που είναι μέσα στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος 
 • Μπορεί να σταματήσει/ξεκινήσει την εκπόνηση ("τρέξιμο") ακολουθιών
 • Μπορεί να εποπτεύει την πρόοδο των εκαπιδευομένων

Ο Βοηθός Διαχειριστής μαθήματος (Course Admin)

Ο ρόλος του Βοηθού Διαχειριστή Μαθήματος (Course Admin role) είναι μόνο για βοηθητικούς σκοπούς:

 • Μπορεί να προσθέσει/διαγράψει/τροποποιήσει τάξεις μέσα στο μάθημα

Συγγραφέας (Author)

Ο ρόλος του Συγγραφέα (Author role) έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δημιουργεί περιεχόμενα για ένα μάθημα στο περιβάλλον Συγγραφέα του LAMS
 • Αποθηκεύει ακολουθίες στο φάκελο περιεχομένων του μαθήματος
 • Μπορεί να  εγγράφει/δημιουργεί/διαβάζει το φάκελο περιεχομένων
 • Μπορεί να διαγράψει ακολουθίες που δημιουργησε ο ίδιος, αλλά όχι των άλλων
 • Δεν μπορεί  να ελέγξει ακολουθίες που τρέχουν (άλλοι επόπτες) για άλλες περιπτώσεις (τμήματα) του ίδιου μαθήματος.

Επόπτης (Monitor)

Ο ρόλος του Επόπτη (Monitor role) ή Καθηγητή-Συμβούλου έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δημιουργήσει περιπτώσεις της ακολουθίας (Διαφορετικά Τμήματα Εκπαιδευομένων) που τρέχει είναι μέσα στο φάκελο του μαθήματος με κατανομή των εκπαιδευομένων σε αυτά.
 • Μπορεί να σταματήσει/ξεκινήσει την εκτέλεση των περιπτώσεων ακολουθιών που εποπτεύει
 • Μπορεί να ελέγξει την πρόοδο των εκπαιδευόμενων του

Εκπαιδευόμενος (Learner)

Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου (learner role) σε ένα μάθημα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να "τρέχει" (λαμβάνει μέρος, συμμετέχει, εκπονεί) ακολουθίες δραστηριοτήτων
 • Να εξάγει την πρόοδο του (εξαγωγή φακέλου εργασιών) για κάθε ακολουθία που "τρέχει".

Μελλοντικοί Ρόλοι (Future Roles)

Επιπλέον των ρόλων που περιγράφηκαν παραπανω, σκεφτόμαστε σοβαρά να υλοποιήσουμε έναν ρόλο "Γονέα"  (Parent/Manager Role). Αυτός ο ρόλος του "Γονέα/Κηδεμόνα"  θα συνδέεται με έναν εκπαιδευόμενο και θα του επιτρέπεται στο Γονέα να εισέλθει (login) και να δει την πρόοδο που έχει κάνει ο εκπαιδευόμενος στις ακολουθίες του (ταξινομημένες κατά μαθήματα/τάξεις).

Επίσης υπάρχει άλλος ένας τύπος Εξαγωγής Φακέλων Εργασιών που εξάγει όλες τις απαντήσεις/σχόλια μόνο για το εκπαιδευόμενο του οποίου έχει την "κηδεμονία" χωρίς να εμφανίζεται  κανένα άλλο σχόλιο του εκπαιδευόμενου.

Ένας άλλος μελλοντικός ρόλος είναι ο ρόλος του επισκέπτη (Guest role) o οποίος είναι ένα πρόσωπο που έρχεται μόνο για μια προσωρινή χρονική  περίοδο στο μάθημα και παρακολουθεί μια διάλεξη ή στην περίπτωση του LAMS, διευκολύνει μια ακολουθία, συζήτηση κ.τ.λ. 

Τα δικαιώματα αυτού του ρόλου θα είναι παρόμοια με το ρόλο του τρέχοντος επόπτη, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να  δημιουργεί και να τρέχει ακολουθίες για μια τάξη/τμήμα. 

Τεχνικές Σημειώσεις (Technical Notes)

Οι ρόλοι επεξηγήθηκαν στoν πίνακα ρόλων του LAMS. Οι ανάθεση αυτών των δικαιωμάτων γίνεται σε επίπεδο διαχείρισης του συστήματος. Μετά  την εγγραφή ενός χρήστη του αποδίδονται οι ρόλοι  και επομένως τα αντίστοιχα δικαιώματα που μπορεί να έχει.

Οι γενικοί ρόλοι δίνονται σε χρήστες που έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του συστήματος στο επίπεδο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που ανήκει  το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (ROOT organisation).

Δηλαδή οι  γενικοί ρόλοι, αποδίδονται σε χρήστες έχει την εξουσιοδότηση να κάνει κάτι στο επίπεδο ολοκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού,  και επομένως και σε οποιοδήποτε τμήμα του ή άλλο συνεργαζόμενο οργανισμό.

Όταν οι λεπτομέρειες του χρήστη "κρύβονται" όταν μπαίνει στο σύστημα (cached on logon), μια λίστα από ενεργούς οργανισμούς (Οργανισμός ρίζα, ενεργά μαθήματα & ενεργές τάξεις) και οι άδειές τους κρύβονται  επίσης. Πολλά κουμπιά και σύνδεσμοι της σελίδας ευρετηρίου που παράγονται από κρυμμένες άδειες. Οι μόνες που δεν σχετίζεται με τις εισόδους του μαθήματος είναι οι σύνδεσμοι/κουμπιά για τις εισόδους του μαθήματος που είναι εξαρτημένες από τις λίστες προσωπικού/εκπαιδευόμενων (staff/learner lists) στο μάθημα.

 Μοντέλο Πινάκων Βάσης (Database Table Model):

Unable to render embedded object: File (userorgroledb.jpg) not found.